Om Sundhedsfællesskabet

Hvem er vi?

Sundhedsfællesskabet er et tværkommunalt og tværfagligt samarbejde, der er indgået mellem socialpsykiatrien og sundhedsområdet i fire kommuner på vestegnen. De deltagende kommuner er: Albertslund Kommune, Glostrup kommune, Høje Taastrup Kommune og Rødovre Kommune.

Sundhedsfællesskabets primære fokus er at igangsætte og fastholde arbejdet med sundhed og sundhedsfremme for psykisk sårbare borgere.


Sundhedsfællesskabets resultater

Sundhedsfællesskabet har allerede skabt flere resultater. Bland andet:

 • skabt et netværk på tværs af sektorerne
 • fået sat fokus på, at arbejdet med sundhedsfremme er særligt vigtigt i forhold til psykisk sårbare borgere
 • fået etableret forskellige sundhedsfremmende aktiviteter, som alle vestegnens borgere frit kan deltage i uafhængig af, hvilken af de 4 kommuner de er bosiddende i
 • opkvalificeret medarbejdere med sundhedspædagogiske kurser
 • igangsat faste netværksarrangementer på tværs af region og kommune

Mission, vision og værdier

Mission

Vi løfter i flok! På tværs af sektorer, kommuner og fagligheder arbejder vi på at styrke sundheden for Vestegnens psykisk sårbare borgere. I fællesskab udvikler vi aktiviteter, projekter og initiativer, der skal give de psykisk sårbare borgere adgang til et sundere liv.

Vision

Sundhedsfællesskabet ønsker at være med til at forbedre Vestegnens psykisk sårbare borgeres fysiske og mentale helbred, så deres levetid nærmer sig den almene befolknings.

Værdier

Vi er her for de psykisk sårbare borgere, og vores indsatser skal give mening. Derfor inddrager vi vores målgruppe, så de er med til at sætte retning for vores aktiviteter. Dette gør vi bl.a. ved at nedsætte arbejdsgrupper i forbindelse med projekter og indsatser, der består af både medarbejdere og psykisk sårbare borgere.

Målgruppen

Sundhedsfællesskabet tilbyder sundhedsfremmende aktiviteter og indsatser til psykisk syge og psykisk sårbare borgere fra 18 år og opefter. Tilbuddene kan benyttes af borgere, der er bosiddende i Rødovre, Høje Taastrup, Glostrup og Albertslund Kommune. Alle Sundhedsfællesskabets aktiviteter er gratis!

 

Hvordan kan ansatte uden for psykiatrien tilbyde et forløb til en borger?
Ansatte i jobcentre, sundhedspersonale, praktiserende læger eller lignende må meget gerne informere borgerne om Sundhedsfællesskabets aktiviteter og forløb. Aktiviteterne kan dog ikke indgå i aktiverings- og lignede forløb, da vores tilbud skal være uafhængig af krav om mødepligt. Den ansatte må meget gerne støtte en borger i at tage kontakt til Sundhedsfællesskabets tovholder fra deres kommune sammen med borgeren, så skal hun hjælpe med den videre proces.

De kommunale tovholderne er:

Albertslund
Thomas Carlsen
tep@albertslund.dk
21 30 23 10

 

Rødovre
Lotte Pugholm
cn15607@rk.dk
20 61 23 95

 

Glostrup
Lili Gertsen
Lili.Gertsen@glostrup.dk
23 32 51 13

 

Høje Taastrup
Jonathan Thygesen
jonathanth@htk.dk
51 19 86 35

Klik

Mål

Sundhedsfællesskabet har tre overordnede mål for arbejdet i 2019-2020

 

1. Samarbejde på tværs af socialpsykiatri og sundhed

 • Samarbejde om udbud af aktiviteter 
 • Vidensdeling på tværs af faggrupper og få kendskab til hinandens arbejdsområder 
 • Afholde sundhedsmarkedsdag for både medarbejdere samt borgere og på tværs af faggrupper 
 • Få flere psykisk sårbare borgere til at benytte sundhedscentrenes tilbud 

2. Udvide sundhedsbegrebet

 • Arbejde på at få andre typer af aktiviteter ind i Sundhedsfællesskabets aktiviteter så som rygestop, kosttilbud, søvn m.m.

3. Inddrage frivillige

 • Gennem peer-to-peer

4. Projekter

 • Opstart af projekt med Ombold
 • Søge projektmidler til at afprøve nye projekter

5. Data

 • Indsamle større viden om, hvorfor aktiviteterne virker og hvordan

Organisering

Sundhedsfællesskabet ledes af en styregruppe, der består af ledelsesrepræsentanter fra de fire kommuners socialpsykiatri og ledelsesrepræsentanter for de kommunale Sundhedscentre. Det daglige arbejde ledes af en fuldtidsansat leder, der samarbejder med de mange ansatte i både socialpsykiatrien, sundhedscentrene samt borgerrepræsentanter.

Styregruppen består af følgende medlemmer:

Anette Sommer
Leder, Udførerenheden Psykiatri & Handicap, Glostrup Kommune

Berit Berrig
Leder, Bostøtte- og Klubområdet for voksne med særlige behov, Albertslund Kommune

Britt Bergstedt
Centerchef, Center for Sundhed og velfærd, Glostrup Kommune

Helle Hauerslev
Leder, Socialpsykiatrien, Rødovre Kommune

Konny Riising
Leder, Sundhedscentret, Høje-Taastrup Kommune

Maria Bleiback Clausen
Faglig leder, Rødovre Sundhedscenter

Mette Gerhard
Leder, Sundhedshuset, Albertslund Kommune

Mette Olsen
Områdechef, Social- Og Handicapcenter, Høje-Taastrup Kommune

Baggrund

Baggrund for idéen med Sundhedsfællesskabet er blandt andet den rapport Socialstyrelsen offentliggjorde i 2013, der pegede på, at psykiatriske patienter dør 15-20 år tidligere end den almene befolkning. Psykisk syge er ikke kun udsatte på grund af deres psykiatriske sygdom, men er også udsatte på grund af somatiske lidelser, idet de ofte er i fare for at udvikle overvægt, type 2 diabetes, KOL og andre livsstilsrelaterede sygdomme.
Årsagerne er komplekse og er blandt andet begrundet i borgergruppens sundhedsadfærd, en til tider isoleret tilværelse og medicinske behandling med antipsykotika, der kan medføre overvægt m.m.

Sundhedsfællesskabet (tidl. Shared Care) i Psykiatrien blev stiftet i 2013 med det klare mål at igangsætte og fastholde arbejdet med sundhedsfremme både i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Med det tværsektorielle samarbejde, der dagligt ledes af et sekretariat, kan Sundhedsfællesskabet sikre, at der trods øvrige forandringer på sundhedsområdet, fortsat fokuseres på sundhedsfremme. Sundhedsfællesskabet vil fortsat udvikle sundhedsfremmende aktiviteter, opkvalificere medarbejdere og arbejde med metodeudvikling.