Om Sundhedsfællesskabet

Hvem er vi?

Sundhedsfællesskabet er et tværkommunalt og tværfagligt samarbejde, der er indgået mellem socialpsykiatrien og sundhedsområdet i fire kommuner på vestegnen. De deltagende kommuner er: Albertslund Kommune, Glostrup kommune, Høje Taastrup Kommune og Rødovre Kommune.

Sundhedsfællesskabets primære fokus er at igangsætte og fastholde arbejdet med sundhed og sundhedsfremme for psykisk sårbare borgere.


Sundhedsfællesskabets resultater

Sundhedsfællesskabet har allerede skabt flere resultater. Bland andet:

 • skabt et netværk på tværs af sektorerne
 • fået sat fokus på, at arbejdet med sundhedsfremme er særligt vigtigt i forhold til psykisk sårbare borgere
 • fået etableret forskellige sundhedsfremmende aktiviteter, som alle vestegnens borgere frit kan deltage i uafhængig af, hvilken af de 4 kommuner de er bosiddende i
 • opkvalificeret medarbejdere med sundhedspædagogiske kurser
 • igangsat faste netværksarrangementer på tværs af region og kommune

Mission, vision og værdier

Mission

Vi løfter i flok! På tværs af sektorer, kommuner og fagligheder arbejder vi på at styrke sundheden for Vestegnens psykisk sårbare borgere. I fællesskab udvikler vi aktiviteter, projekter og initiativer, der skal give de psykisk sårbare borgere adgang til et sundere liv.

Vision

Sundhedsfællesskabet ønsker at være med til at forbedre Vestegnens psykisk sårbare borgeres fysiske og mentale helbred, så deres levetid nærmer sig den almene befolknings.

Værdier

Vi er her for de psykisk sårbare borgere, og vores indsatser skal give mening. Derfor inddrager vi vores målgruppe, så de er med til at sætte retning for vores aktiviteter. Dette gør vi bl.a. ved at nedsætte arbejdsgrupper i forbindelse med projekter og indsatser, der består af både medarbejdere og psykisk sårbare borgere.

Målgruppen

Borgergruppen for Sundhedsfællesskabets aktiviteter er

 

 • Borgere med alle former for psykiatriske diagnoser
 • Psykisk sårbare borgere, der ikke nødvendigvis har en diagnose, som f.eks. borgere, der har ondt i livet med følgeproblematikker som angst, depression, stress, PTSD og manglende egenomsorg/ressourcer

Hvordan kan ansatte uden for psykiatrien tilbyde et forløb til en borger?

Ansatte i jobcentre, sundhedspersonale, praktiserende læger eller lignende må meget gerne informere borgerne om Sundhedsfællesskabets aktiviteter og forløb.

Aktiviteterne kan dog ikke indgå i aktiverings- og lignende forløb, da vores tilbud skal være uafhængig af krav om mødepligt. Den ansatte må meget gerne støtte en borger i at tage kontakt til Sundhedsfællesskabets tovholder fra deres kommune, så kan tovholderen hjælpe med den videre proces.

Tovholder i Albertslund
Thomas
tep@albertslund.dk
+45 21 30 23 10

Tovholder i Glostrup
Helene
helene.bigom@glostrup.dk
+45 20 45 55 08

Tovholder i Høje Taastrup
Henning
henningfr@htk.dk
+45 21 52 73 28

Tovholder i Rødovre
Lotte
cn15607@rk.dk
+45 20 61 23 95

Mål

Sundhedsfællesskabet har tre overordnede mål for arbejdet

 

1. Samarbejde på tværs af socialpsykiatri og sundhed

 • Samarbejde om udbud af aktiviteter 
 • Vidensdeling på tværs af faggrupper og få kendskab til hinandens arbejdsområder 
 • Afholde idrætsdag for både medarbejdere samt borgere og på tværs af faggrupper 
 • Få flere psykisk sårbare borgere til at benytte sundhedscentrenes tilbud 

2. Udvide sundhedsbegrebet

 • Arbejde på at få andre typer af aktiviteter ind i Sundhedsfællesskabets aktiviteter så som rygestop, kosttilbud, søvn m.m.

3. Inddrage frivillige

 • Gennem peer-to-peer

4. Projekter

 • Opstart af projektet Foreningselastikken støttet af VELUX FONDEN
 • Søge projektmidler til at afprøve nye projekter

5. Data

 • Indsamle større viden om, hvorfor aktiviteterne virker og hvordan

Organisering

Sundhedsfællesskabet ledes af en styregruppe, der består af ledelsesrepræsentanter fra de fire kommuners socialpsykiatri og ledelsesrepræsentanter for de kommunale sundhedscentre. Det daglige arbejde ledes af en fuldtidsansat leder, der samarbejder med de mange ansatte i både socialpsykiatrien, sundhedscentrene samt borgerrepræsentanter.

Styregruppen består af følgende medlemmer:

Berit Berrig
Leder, Bostøtte- og Klubområdet for voksne med særlige behov, Albertslund Kommune

Sophie Dahl Brohus
Leder, Myndighedsenheden, Albertslund Kommune

Sarah Larsen 
Midlertidig repræsentant for både Socialpsykiatri og Sundhed, Glostrup Kommune

Helle Hauerslev
Leder, Socialpsykiatrien, Rødovre Kommune

Sonja Trabjerg Bjørnø
Leder, Rødovre Sundhedscenter, Rødovre Kommune

Mette Olsen
Områdechef, Social- og Arbejdsmarkedcenter, Høje-Taastrup Kommune

Janni Langøe
Sundhedskonsulent, Sundhedscentret, Høje-Taastrup Kommune

Baggrund

Baggrund for idéen med Sundhedsfællesskabet er blandt andet den rapport Socialstyrelsen offentliggjorde i 2013, der pegede på, at psykiatriske patienter dør 15-20 år tidligere end den almene befolkning.

Psykisk syge er ikke kun udsatte på grund af deres psykiatriske sygdom, men er også udsatte på grund af somatiske lidelser, idet de ofte er i fare for at udvikle overvægt, type 2 diabetes, KOL og andre livsstilsrelaterede sygdomme.

Årsagerne er komplekse og er blandt andet begrundet i borgergruppens sundhedsadfærd, en til tider isoleret tilværelse og medicinske behandling med antipsykotika, der kan medføre overvægt m.m.

 


Sundhedsfællesskabet (tidl. Shared Care) i Psykiatrien
blev stiftet i 2013 med det klare mål at igangsætte og fastholde arbejdet med sundhedsfremme både i socialpsykiatrien og behandlingspsykiatrien. Med det tværsektorielle samarbejde, der dagligt ledes af et sekretariat, kan Sundhedsfællesskabet sikre, at der trods øvrige forandringer på sundhedsområdet, fortsat fokuseres på sundhedsfremme. Sundhedsfællesskabet vil fortsat udvikle sundhedsfremmende aktiviteter, opkvalificere medarbejdere og arbejde med metodeudvikling.

Evalueringer

Her finder du løbende evalueringer af Sundhedsfællesskabets arbejde. 

Der er udarbejdet en evaluering af et pilotprojekt om Fritidspas, som omhandler brobygning til det lokale foreningsliv. Rapporten samler resultaterne for perioden 2016-2018.

Der er tidligere udarbejdet en rapport over Sundhedsfællesskabet (tidligere ved navn SharedCare), som du kan læse her

Alle materialer kan frit downloades, udprintes og deles af medarbejdere eller borgere i kommuner, bostedere, hospitaler eller lignende.

 

Evaluering af fritidspas 2019Evaluering af cykelløb 2014